ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MNISW: 20

„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” ukazują się od roku 1998 i są czasopismem o regularnym charakterze. Rocznie ukazuje 1 tom (czasem ze względu na dużą ilość nadesłanych materiałów tematycznych tom bywa dzielony na dwie części). Na łamach „Piotrkowskich Zeszytów Historycznych” publikowane są teksty z zakresu historii polskiej i powszechnej obejmujące całość epok historycznych. Poświęcone one są historii politycznej, społecznej, gospodarczej, kultury, historiografii, naukom pomocniczym historii, czy archiwistyce. Wydawcą czasopisma jest Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy z Naukowym Wydawnictwem Piotrkowskim. Rocznik ma charakter otwarty i publikują w nim autorzy z ośrodków zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Językiem wiodącym jest język polski, jednak redakcja zamieszcza artykuły również w innych językach (np. rosyjskim, angielskim). Rozprawy naukowe, artykuły, materiały źródłowe, recenzje, omówienia oraz artykuły sprawozdawcze i sprawozdania zamieszczane w „Piotrkowskich Zeszytach Historycznych” są tekstami oryginalnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi. Pieczę na jakością składanych materiałów sprawuje szerokie gremium doświadczonych recenzentów.


"Piotrków Historical Annals" first appeared in 1998 ans since then have been published regularly as a periodical. Annually, one or two volumes of the journal come out, depending on the quantity of thematic text submitted for publication. Piotrków Historical Annals is a periodical publishing articles on themes relating to Polish and the world history, embracing the entirety of historical periods. The texts are devoted to political, social and economic history, the history of culture, historiography and disciplines auxiliary to history or archivist studies. The Annals are published by the Institute of History of Jan Kochanowski University in Kielce, the Piotrków Trybunalski Branch in collaboration with Piotrków Academic Publishers. The Annals operate on an open formula and invite articles from authors from Poland and abroad. The main language of the texts published is Polish, nevertheless, the editing board accepts articles in other languages as well (e.g. English or Russian). The texts published in Piotrków Historical Annals, such as academic dissertations, source texts, reviews, commentaries and reports, are original texts which have not been published before. The quality of the materials submitted for publication is carefully monitored by a team of experienced reviewers.